Overige

Overige

>

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijke Voorwaarden

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een Toegangsmiddel. De Voorwaarden doen niet af aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden.

Artikel 2 Producten en diensten

1. Bank ten Cate stelt de voorwaarden en/of condities vast waaronder Cliënt toegang kan krijgen tot producten of diensten.
2. Tenzij anders overeengekomen kan Bank ten Cate producten of diensten steeds wijzigen, beëindigen of de levering ervan opschorten. Waar dat voor Cliënt van belang is zal Bank ten Cate, indien dat mogelijk is, Cliënt tevoren informeren.

Artikel 3 Communicatie

1. Bank ten Cate kan, onder meer met het oog op de veiligheid, voor bepaalde methoden van Communicatie en voor bepaalde producten of diensten een specifieke vorm van identificatie of ondertekening voorschrijven dan wel aan bepaalde methoden van Communicatie beperkingen verbinden of nadere eisen stellen.
2. Indien Cliënt toegang heeft tot elektronische toegangskanalen van Bank ten Cate is Bank ten Cate bevoegd om voor Cliënt bestemde mededelingen uitsluitend via die kanalen te doen en voor Cliënt bestemde informatie elektronisch ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Algemene informatie

Algemene informatie die Bank ten Cate ter beschikking stelt en die niet specifiek op Cliënt betrekking heeft geeft Bank ten Cate, tenzij anders aangegeven, zonder enigerlei garantie voor de juistheid of actualiteit daarvan. Bank ten Cate is vrij op ieder moment het verstrekken van dergelijke informatie bijvoorbeeld via haar internetsite te beëindigen of te veranderen.

Artikel 5 Gebruik Toegangsmiddel

1. Een wachtwoord, een user-id en dergelijke codes dienen geheim te worden gehouden.
2. Cliënt dient zorgvuldig met Toegangsmiddelen om te gaan en dient zich te houden aan de voorwaarden, de aanwijzingen en instructies die op het gebruik van Toegangsmiddelen en de daarmee te verkrijgen toegang tot producten of diensten betrekking hebben.
3. Het kopiëren van een Toegangsmiddel en/of van de inhoud van de bij een Toegangsmiddel behorende informatiedrager(s) is niet geoorloofd.
4. Cliënt is zowel verantwoordelijk voor het gebruik van eigen Toegangsmiddelen als voor het gebruik van Toegangsmiddelen van andere houders voor zover dit laatste gebruik plaats vindt namens Cliënt.
5. Bank ten Cate kan het gebruik van Toegangsmiddelen voor toegang tot producten of diensten terstond blokkeren:
- indien Cliënt failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt, of te zijnen laste beslag onder Bank ten Cate wordt gelegd, dan wel hij op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen of inkomen geheel of gedeeltelijk verliest;
- indien de relatie tussen Cliënt en Bank ten Cate wordt beëindigd;
- bij overlijden of onder curatele stellen van Cliënt;
- bij een redelijk vermoeden van oneigenlijk gebruik en misbruik.

Artikel 6 Veiligheid

1. Bank ten Cate zal Cliënt zo goed mogelijk informeren over de te nemen voorzorgsmaatregelen ter beveiliging van Toegangsmiddelen.
2. Cliënt is verplicht regelmatig de informatie te raadplegen die Bank ten Cate via een door Cliënt gebruikt elektronisch toegangskanaal ter beschikking stelt over het gebruik van dat specifieke kanaal, de daarbij behorende Toegangsmiddelen en de beveiliging daarvan.
3. Cliënt is verantwoordelijk voor de beveiliging van alle Toegangsmiddelen en andere middelen die hij of andere houders gebruiken of onder hun beheer hebben en die benut kunnen worden voor het gebruik van een Toegangsmiddel namens Cliënt. Misbruik van Toegangsmiddelen en bedoelde andere middelen is derhalve voor risico van Cliënt.

Artikel 7 Melding van incidenten

Als Cliënt weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Toegangsmiddel of dat van andere houders die toegang hebben tot zijn producten of diensten is misbruikt of misbruikt zou kunnen worden door onbevoegden, bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of andere onregelmatigheden, is hij verplicht hiervan ogenblikkelijk schriftelijk mededeling aan Bank ten Cate te doen.

Artikel 8 Technische Infrastructuur

1. Bank ten Cate is niet verantwoordelijk voor en draagt niet het risico van de niet onder haar beheer staande technische infrastructuur die nodig is voor de Communicatie met Bank ten Cate, zoals het telefoonnet en de apparatuur van internetproviders. Bank ten Cate is dan ook niet aansprakelijk voor het niet bij haar aankomen van berichten of verminking van berichten.
2. Bank ten Cate zal zich inspannen om de infrastructuur voor zover die wel onder haar beheer valt, zodanig beschikbaar te houden dat Cliënt binnen de door Bank ten Cate aangegeven tijden van beschikbaarheid in staat is tot elektronische Communicatie. Bank ten Cate geeft evenwel geen garantie voor de daadwerkelijke beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, behoudens het geval van grove nalatigheid. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Bank ten Cate zijn beperkt tot eventuele directe schade van Cliënt.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen naar de Privacy statement van Bank ten Cate.